Home / Programa Oficial
instructors_stance

Programa Oficial

KYUKYU [9no Kyu] – HACHIKYU [8vo Kyu]
KIHON
ZENKUTSU DACHI GEDAN BARAI
1. CHUDAN OI TZUKI [5-A] 2. CHUDAN GYAKU TZUKI[5-A] 3.AGUE UKE (5-R)
4. CHUDAN SOTO UKE [5-A] 5.SHUTO UKE (5 A)
ZENKUTSU DACHI GAMAE
6. MAE GERI [5-A] KIBA DACHI
7. YOKO KEAGE [3-A] KATA
9no KYU HEIAN SHODAN
8vo KYU HEIAN SHODAN
KUMITE
9no KYU GOHON KUMITE – JODAN Y CHUDAN
8vo KYU GOHON KUMITE – JODAN Y CHUDAN
MIGI Y HIDARI

NANAKYU[7mo Kyu – ROKKYU [6to Kyu]
KIHON
ZENKUTSU DACHI GEDAN BARAI
1. CHUDAN OI TZUKI [5-A] 2. CHUDAN GYAKU TZUKI [5-A] 3. JODAN AGE UKE – GYAKU TZUKI [5-R] 4. CHUDAN SOTO UKE – GYAKU TZUKI [5-A] 5 .CHUDAN UCHI UKE – GYAKU TZUKI [5-R] KOKUTSU DACHI GAMAE
6.CHUDAN SHUTO UKE [5-A] ZENKUTSU DACHI
7.MAE GERI [5-A] 8.MAWASHI GERI [5-A] KIBA DACHI
9.YOKO KEAGE [3-A] 10.YOKO KEKOMI [3-A] KATA
7mo KYU HEIAN NIDAN
6to KYU HEIAN SANDAN
KUMITE
7mo KYU SAMBON KUMITE 1 Y 2
JODAN – CHUDAN – MAE GERI [MIGI-HIDARI] 6to KYU SAMBON KUMITE Nº 1 Y Nº 2
JODAN – CHUDAN – MAE GERI [MIGI.HIDARI)
1.AGUE UKE-SOTO UKE-GEDAM BARAI HIAKO SUKI
2.AGUE UKE – UCHI UKE – HIAKO GEDAN BARAI,YUN SUKI,HIAKI SUKI

GOKYU[5to Kyu] – YONKYU[4to Kyu]
KIHON
ZENKUTSU DACHI GEDAN BARAI
1. OI SUKI SAMBON [5-A] Nº 1 JODAN / Nº 2 CHUDAN
2. GYAKU TZUKI [SAMBON TZUKI] [5-A] [CHUDAN – JODAN – CHUDAN] 3. JODAN AGE UKE – GYAKU TZUKI [5-R] 4. CHUDAN SOTO UDE UKE [ZENKUTSU] Y
EMPI – URAKEN [KIBA DACHI] [3-A] 5. CHUDAN UCHI UKE – KIZAMI JODAN Y
GIAKU TZUKI CHUDAN [5-R] 6. CHUDAN SHUTO UKE [KOKUTSU] Y NUKITE [ZENKUTSU] [5-R] ZENKUTSU DACHI GAMAE
7. MAE GERI
REN GERI [CHUDAN – JODAN] [3-A] 8. MAWASHI GERI [5-A] KIBA DACHI
9. YOKO KEAGE [3-A] 10. YOKO KEKOMI [3-A] KATA
5to KYU HEIAN YONDAN
4to KYU HEIAN GODAN
KUMITE
5to KYU KIHON IPPON KUMITE
JODAN 1 Y 2 CHUDAN 1 Y 2 MAE GERI 1 Y 2
(MIGI Y HIDARI)
4to KYU KIHON IPPON KUMITE
JODAN 1 Y 2 CHUDAN 1 Y 2 MAE GERI 1 Y 2
YOKO GERI 1 – MAWASHI GERI 1 (HIDARI)
YODAN 3 Y 4 – CHUDAN 3 Y 4 – MAE GERI 3 Y 4
YOKO GERI 2 – MAWASHI GERI 2 (MIGI)

SANKYU [3ER Kyu] KIHON
ZENKUTSU DACHI GEDAN BARAI
1. CHUDAN OI TZUKI [5-A] 2. CHUDAN GYAKU TZUKI [5-A] 3. YODAN AGE UKE [5-R] 4. CHUDAN SOTO UKE [5-A] 5. CHUDAN UCHI UKE [5-R] 6. CHUDAN SHUTO UKE [5-R] 7. MAE GERI [5-A] 8. MAWASHI GERI [5-A] 9. USHIRO GERI [5-A] KIBA DACHI
10. YOKO GERI KEAGE [3-A] 11. YOKO GERI KEKOMI [3-A] >KATA
TEKKI SHODAN
KUMITE
SHITEI IPPON KUMITE
2 JODAN – 2 CHUDAN – 2 MAE GERI
1 YOKO GERI – 1 MAWASHI GERI
[HIDARI – MIGI]

NIKYU [2do Kyu] – IKKYU [1er Kyu]
KIHON
ZENKUTSU DACHI GEDAN BARAI
1. MAE GERI OI TZUKI [5-A] 2. MAWASHI GERI GYAKU TZUKI [5-A] 3. GYAKU TZUKI, MAE GERI, OI TZUKI, GEDAN BARAI [5-A] 4. MAE GERI, MAWASHI GERI [3-A] 5. KIZAMI YOKO KEKOMI, USHIRO GERI [3-A] KIBA DACHI
6. YOKO KEAGE, YOKO KEKOMI [3-A] KATA
TEKKI SHODAN (OBLIGATORIO)
SENTEI [BASSAI DAI, KANKU DAI, JION, ENPI] JIYU IPPON KUMITE
2 JODAN – 2 CHUDAN – 2 MAE GERI – 1 YOKO GERI – 1 MAWASHI GERI
SENSEI (MIGI Y HIDARI)

NOTA:
[5] CINCO VECES
[3] TRES VECES
[A] AVANZAR
[R] RETROCEDER